Szerződési feltételek

Értékesítési szerződési feltételek:

A jelen ajánlat egy arra vonatkozó megkeresés, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékeket, anyagokat, javakat, javított alkatrészeket, illetve Szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen: javak) felkínáljuk megvásárlásra, de kizárólag a jelen ajánlatban meghatározott feltételek szerint. A jelen szerződés rendelkezéseivel nem egyező feltételek mellett a Megrendelő által esetlegesen leadott megrendeléseket a jelen dokumentumban meghatározott feltételek hatályon kívül helyezik és azok helyébe lépnek. A Megrendelő a megrendelő dokumentum kiállításával tudomásul veszi, hogy a Megrendelő kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott feltételek mellett kínálja fel a jelen dokumentumot követően meghatározott javak K+S Services, Inc. (a továbbiakban: K+S Services) vállalattól történő megvásárlását, valamint azt, hogy ha a K+S Services egy megrendelő dokumentumot elfogad, akkor a jelen dokumentumban meghatározott feltételek képezik a K+S Services és a Megrendelő közötti teljes és kizárólagos megállapodást, amely kizárólag írásban, a K+S Services és a Megrendelő által aláírt dokumentummal módosítható és/vagy egészíthető ki.

Hitelkártyás tranzakciók

Javítási munkák és egyéb szolgáltatások

A javítási folyamat akkor kezdődik el, amikor a hitelkártyaadatok, valamint az ajánlatban hivatkozott javítási díjak terhelését engedélyező, aláírt ajánlati lap beérkezik. A megadott hitelkártya terhelése a javítási folyamat befejeződésekor, az egység kiszállítása előtt történik.

Vásárlások

A hitelkártyával fizetett és jóváhagyott vásárlások esetében a számla a jóváhagyás időpontjában kerül kiállításra.

 

Árral kapcsolatos feltételek:

Hacsaknem a K+S Services írásban ettől eltérően rendelkezik, az összes jószágnak és a hozzájuk kapcsolódó összes Szolgáltatásnak annyi az ára, amennyi a K+S Services vállalatnak a Megrendelés napján hatályos árajánlatában vagy katalógusában szerepel. Hacsaknem a K+S Services írásban ettől eltérően rendelkezik, az árak az ajánlat keltétől számított 30 (harminc) napig maradnak érvényben. A javak rendelkezésre állása a korábbi értékesítéseken alapszik. Az árak nem tartalmazzák sem a célhely(ek)re történő kiszállítás költségeit, sem azokat a vonatkozó adókat, illetékeket vagy ezekhez hasonló egyéb, kirótt díjakat, amelyeket adott esetben a K+S Services vállalatnak meg kell fizetnie. Ettől eltérő írásbeli rendelkezés hiányában a Megrendelő köteles ezeket a kiegészítő költségeket visszatéríteni a K+S Services részére. A K+S Services fenntartja a jogot, hogy meghatározza azt, hogy a tételek javíthatók-e. A K+S Services fenntartja a jogot, hogy esetleges nyomdai vagy gépelési hibák miatt korrigálja az ajánlatban hivatkozott árakat. A K+S Services fenntartja a jogot, hogy új árajánlatot adjon olyan esetben, ha a javak katasztrofális esemény miatt hibásodtak meg, ha a javakat súlyos környezeti hatások (például korróziós, hővel kapcsolatos, égési vagy vízkárok) érték, ha a javak nem a meghibásodáskori állapotban vannak, ha a javakból el lettek távolítva vagy hiányoznak alkatrészek, vagy, ha a javak a fentiektől eltérő, egyéb szélsőséges módon hibásodtak meg. A K+S Services fenntartja a jogot, hogy új árajánlatot adjon, amennyiben a megrendelés sürgősségi foka magasabb szintre lép, vagy, ha a megrendeléshez elkészült az árajánlat, de az 30 (harminc) napon belül nem lett jóváhagyva. A K+S Services fenntartja a jogot, hogy azokat a tételeket, amelyekre vonatkozóan az árajánlat 120 (százhúsz) napon belül nem lett jóváhagyva, a megrendelő költségére visszaküldje a megrendelőnek. A számlázható szolgáltatási idő magába foglalja a munkavégzési helyszínre történő utazásnak és az onnan történő visszautazásnak az időtartamát, valamint az összes olyan időtartamot, amikor a K+S Services képviselői munkavégzésre rendelkezésre állnak és arra várnak (akár a munkavégzés helyén, akár azon kívül), hogy elvégezhessék a Szolgáltatásokat.

Fizetési feltételek:

A nyitott ügyfélszámlákon található számlák fizetési határidői a következők szerint alakulnak: Hiteljóváhagyástól függően és a K+S Services valamely tisztviselőjének az írásbeli engedélyének a hiányában a javaknak a K+S Services számláján/számláin tételezett összes költsége, valamint a K+S Services számláján/számláin tételezett összes szállítási költség, biztosítási költség, valamint adó az adott számla keltétől számított NETTÓ 30 (HARMINC) NAP múlva esedékes, kivéve, ha az Ajánlatunkban ettől eltérően rendelkezünk. A jelen szerződés egyik lényegi eleme a számlák határidőre történő pontos kifizetése, ezért a számlák ki nem fizetése vagy késedelmes kifizetése súlyos szerződésszegésnek minősül, aminek a következtében a K+S Services jogosult a törvény által megengedett jogorvoslati lehetőségekkel élni. A Megrendelő vállalja, hogy a K+S Services részére visszatéríti az összes olyan költséget (beleértve a ténylegesen felmerült ügyvédi díjakat is), amelyek a K+S részéről a lejárt határidejű követelések behajtásával kapcsolatban felmerülnek. Lejárt határidejű ügyfélszámlák esetében a K+S Services a saját kizárólagos belátása szerint jogosult havonta legfeljebb 1,5%-os kompenzációs díjat felszámítani. Mindazonáltal ez a kompenzációs díj nem haladhatja meg a törvény által megengedett maximális értéket. Azoknál az ügyfélszámláknál, amelyeknek az állapota nem minősül nyitottnak, az összes költséget előre (értsd: a javak kiszállítása előtt) ki kell fizetni hitelkártyával vagy tanúsított csekkel.

Kézbesítési feltételek:

A szállítási költségek, az elvesztési kockázat és a tulajdonjog-átszállás tekintetében az Ex Works (Üzemből) kézbesítési feltételek érvényesek, kivéve, hogy a K+S Services vállalatnak a Termékekhez kapcsolódó összes szellemi terméke a K+S Services vállalatnak (vagy annak beszállítóinak és licencbe adóinak) a tulajdonában marad, valamint, hogy az ilyen – licenc alapján – rendelkezésre bocsátott Termékeket a megrendelő kizárólag a jelen megállapodásban vagy a K+S Services egyéb licencmegállapodásában foglaltak szerint jogosult használni. A visszaigazolt szállítási dátumok megközelítőleges dátumok, és kizárólag abban az esetben érvényesek, ha a megrendelő az összes szükséges információt a kellő időben rendelkezésre bocsátja.

Csomagolások és jelölések:

Ha a megrendelő általa meghatározott csomagolóanyagokat és/vagy jelöléseket kér, akkor ezek olyan többletköltségeket vonhatnak maguk után, amelyeket a javak ára máskülönben nem tartalmazna.

Változások:

Ha a megrendelő a megrendelés módosítását kéri (beleértve a javak identitását, körét vagy kézbesítését érintő módosításokat is), akkor az ilyen módosítást írásban dokumentálni kell. A módosítás csak akkor érvényes, ha azt a K+S Services előzetesen jóváhagyja, és a K+S Services ilyen esetben jogosult módosítani az árat, az ütemezést és egyéb érintett feltételeket. A K+S Services minden esetben fenntartja a jogot, hogy visszautasítson olyan módosítást, amelyről úgy véli, hogy nem biztonságos, műszakilag nem tanácsolt, nem áll összhangban a bevett mérnöki vagy minőségügyi irányelvekkel vagy szabványokkal, vagy nem fér össze a K+S Services javítási vagy szolgáltatási kapacitásaival.

Visszaküldések:

A jótállási igény alapján visszaküldeni kívánt Termékeket megfelelően be kell csomagolni és megfelelő módon el kell szállítani a K+S Services meghatározott helyszíneire. A szállítási konténereket egyértelmű jelzésekkel kell ellátni a K+S Services által adott utasításoknak megfelelően, és ettől eltérő utasítás hiányában úgy kell elküldeni, hogy a szállítási díjakat a megrendelő előre kifizeti a fuvarozó vállalatnak.

Megrendelés visszamondása:

Egy megrendelést a megrendelő kizárólag írásban és kizárólag akkor mondhat vissza, ha az még nem került kiszállításra, valamint, ha a megrendelő kifizeti a K+S Services részére a megrendelés visszamondásával kapcsolatban indokoltan felmerülő költségeket, beleértve az összes közvetlen költségnek, valamint a folyamat megszakításához kapcsolódó egyéb költségeknek a visszatérítését is.

Jótállással kapcsolatos rendelkezések:

Ettől eltérő rendelkezés hiányában a K+S Services garantálja, hogy a javított alkatrészei és a berendezései a beszerelés dátumától számított 1 (egy) évig gyártási és anyaghibától mentesek lesznek. A jótállási feltételek esetleges megszegése esetében a K+S Services kizárólag a nemmegfelelőség helyrehozásáért tartozik felelősséggel. A jótállási feltételek esetleges megszegése esetében a K+S Services a saját kizárólagos belátása szerint megjavítja, korrigálja vagy kicseréli a hibás egységet a jelen jótállási feltételeknek történő megfelelés érdekében vagy visszatéríti a Megrendelőnek a Megrendelő által fizetett összegeket. A K+S Services kizárólag a közvetlenül általa vagy hivatalos képviselői által végzett javítási munkákra és/vagy Szolgáltatásokra vállal jótállást. A K+S Services vállalatnak vagy annak hivatalos képviselőinek a létesítményein kívül végzett jótállási szolgáltatások (amelyek az adott Szolgáltatásokhoz kapcsolódó időből, utazásból és kiadásokból tevődnek össze) költségeit a megrendelőnek kell viselnie. A K+S Services garantálja, hogy a Szolgáltatásokból (beleértve a mérnöki és az egyedi alkalmazásprogramozási Szolgáltatásokat is) összetevődő Termékek nyújtása az általánosan elfogadott iparági gyakorlatokkal összhangban történik olyan mértékben, amilyen mértékben az ilyen Szolgáltatásokra a K+S Services által előzetesen vállalt, írásbeli elfogadási kritériumok vonatkoznak, függetlenül attól, hogy az ilyen Termékek nyújtása fix díjon vagy idő- és anyagelszámolásos alapon történik-e. A nyújtott Szolgáltatásokhoz kapcsolódó bármely egyéb jótállás kizárt. A K+S Services kizárólag a közvetlenül általa vagy hivatalos képviselői által végzett javítási munkákra és/vagy Szolgáltatásokra vállal jótállást.

Jótállással kapcsolatos korlátozások:

A K+S Services által kínált jótállás nem érvényes abban az esetben, ha a következők bármelyike történik: (1) a javakat a rendeltetési céljuktól eltérő okból vagy célra használják; (2) a javakat nem a K+S Services által ajánlott körülmények között vagy módon vagy nem a gyártói előírásoknak megfelelően használják; (3) a javakat bármilyen módon tévesen vagy nem a rendeltetésének megfelelően használták vagy megrongálták, vagy a javakon nem engedélyezett javítási munkákat próbáltak végezni; (4) az állítólagos hibákat gondatlanság, nem megfelelő beszerelés, nem megfelelő üzemeltetés, nem megfelelő karbantartás, nem megfelelő javítás, nem megfelelő tárolás, nem megfelelő kezelés (például mozgatás), nem megfelelő kalibráció, nem megfelelő módosítás, baleset, vagy a javak vagy azok alkatrészeinek fizikai környezet vagy elektromos vagy elektromágneses zajjal terhelt környezet miatti szokatlan minőségromlása okozta; vagy (5) a fent meghatározott rendelkezésekkel összhangban nem kerül kellő időben benyújtásra az írásbeli értesítés. Az állítólagosan hibás javakat a K+S Services által jelzett helyre kell visszajuttatni. Az egyenáramú (DC) nyomatékszerszámokra a beszerelés napjától számított 12 (tizenkét) hónapig, illetve 250 000 üzemi ciklus eléréséig (amelyik a kettő közül hamarabb bekövetkezik) érvényes a jótállás. A javak visszajuttatásához kapcsolódó szállítási költségeket a Megrendelőnek előre ki kell fizetnie a fuvarozó vállalat részére, és a javak szállítása során az esetleges elvesztési kockázatot a Megrendelőnek kell viselnie. A K+S Services által a jelen jótállási megállapodás feltételeivel összhangban megjavított vagy kicserélt javakra kizárólag az eredetileg adott jótállási időtartamból fennmaradó időtartamra érvényes a jótállás. A K+S Services a saját kizárólagos belátása szerint meghosszabbíthatja a jótállás időtartamát annyi idővel, amennyi a hibás javak megjavításához vagy kicseréléséhez szükséges. A K+S Services sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal egyéb jótállást, nem köt egyéb megegyezést és nem tesz egyéb nyilatkozatot a jelen dokumentumban foglaltakon túl. AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS, VALAMINT AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS EGYARÁNT KIZÁRT.

A felelősség korlátozása:

A jótállási feltételek megszegése miatt vagy a K+S Services által nyújtott javakhoz vagy Szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb okból esetlegesen kezdeményezett jogi aktusok abban az esetben érvényesek, ha azokat a problémás javak kezdeti kézbesítésének a napjától számított 1 (egy) éven belül kezdeményezik. Máskülönben a jogi aktusok kizártak. A K+S Services semmilyen jótállás értelmében nem tartozik felelősséggel olyan személynek, aki nem a Megrendelő. A K+S Services semmilyen esetben nem tartozik felelősséggel a közvetlenül vagy közvetetten a tételek késedelmes kézbesítéséből, a jótállási feltételek megszegéséből, a tételek Megrendelő általi használatából, a K+S Services jelen dokumentumban meghatározott bármely kötelezettségének a nem teljesítéséből, a K+S Services teljesítéséből vagy mulasztásából, vagy a K+S Services bármely egyéb tettéből vagy mulasztásából eredő vagy ezek bármelyike által okozott semmilyen járulékos, különleges, távoli vagy következményes kárért (ideértve – de nem kizárólagosan – a Megrendelő esetlegesen elmaradt bevételeit vagy nyereségeit, valamint az esetlegesen megnövekedett költségeket is). Felelőssége semmilyen esetben sem haladhatja meg a Megrendelő által a vitatott javakért vagy Szolgáltatásokért fizetett árat. A Megrendelő vállalja, hogy kártalanítja a K+S Services vállalatot és gondoskodik annak kármentességéről bármely olyan kárigénnyel vagy jogi aktussal kapcsolatban, amelyet a K+S Services javainak vagy Szolgáltatásainak az igénybevételéből vagy beszereléséből eredő állítólagos személyi sérülések miatt kezdeményeznek a K+S Services vállalattal szemben.

Hibák bejelentése:

A Megrendelő az átvett javakat és a részére nyújtott Szolgáltatásokat köteles azonnal ellenőrizni azok átvétele, illetve nyújtása után. Az esetleges hiányosságokkal vagy károkkal kapcsolatos kárigények kizárólag abban az esetben érvényesek, ha azokat a javak átvételét követő 5 (öt) napon belül, még a javak használatbavétele vagy beszerelése előtt bejelentik. Minden egyéb kárigény (beleértve az olyan hibákkal kapcsolatos kárigényeket is, amelyek a javak használatbavételéig nem fedezhetők fel) csak abban az esetben érvényes, ha azokat a hiba Megrendelő általi első észlelésétől számított 10 (tíz) napon belül írásban bejelentik. A fenti rendelkezéseknek meg nem felelő minden egyéb kárigény úgy tekintendő, hogy arról lemondtak.

Menthető késedelem:

A K+S Services nem tartozik felelősséggel a jelen dokumentumban meghatározott bármely kötelezettségének a késedelmes teljesítéséért vagy nem teljesítéséért, ha a késedelmes teljesítés vagy a nem teljesítés oka olyan előre nem látható, félbeszakító körülmény vagy ok, amely a K+S Services irányításán kívül esik, ideértve – de nem kizárólagosan – azt a körülményt, amikor a K+S Services nem képes beszerezni anyagokat, munkaerőt vagy gyártási létesítményeket, a természeti katasztrófákat, a kormányzati intézkedéseket, a háborúkat, a lázadásokat, a tűzeseteket, az árvizeket, a baleseteket, a sztrájkokat, az embargókat, valamint a K+S Services beszállítóinak a részéről az említett okok bármelyikéből felmerülő késedelmeket. Ilyen késedelmek esetében az ütemtervet egy-egy újabb nappal vagy annyi idővel kell meghosszabbítani, amelyet a felek méltányosnak határoznak meg.

Exportszabályozás:

Előfordulhat, hogy a jelen megállapodás értelmében nyújtott Termékekre és a hozzájuk kapcsolódó anyagokra különféle exportálási törvények és exportálási jogszabályok vonatkoznak. Az ilyen törvényeknek és jogszabályoknak való megfelelés az exportálást végző fél felelőssége.

Helyettesítések és módosítások:

A K+S Services fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő megrendelésének kézbesítése vagy átvétele előtt (amelyik a kettő közül később következik be) bármikor módosítsa, kicserélje vagy helyettesítse a beszállítóitól beszerzett alkatrészeket, feltéve, hogy az ilyen módosítás, csere vagy helyettesítés nem befolyásolja kedvezőtlenül a leszállítandó, adott alkatrész vagy javítási munka üzemi követelményeit, teljesítményét vagy karbantartását, valamint nem eredményez további költségeket a Megrendelő számára.

Szétválaszthatóság:

Ha a jelen dokumentum bármely szövegrészlete bármilyen okból érvénytelenné válik, akkor az adott szövegrészletet úgy kell tekinteni, mintha nem szerepelne a jelen dokumentumban, míg a többi szövegrészlet érintetlenül továbbra is teljes mértékben érvényben és hatályban marad.

Irányadó jog és illetékesség:

A jelen ajánlat feltételeit, valamint a K+S Services és a Megrendelő között létrejövő bármely szerződést az amerikai egyesült államokbeli Michigan állam törvényeivel összhangban kell értelmezni. Ha a K+S Services és a Megrendelő között jogi aktus indul, akkor az a Michigan állambeli Wayne megyében található megfelelő bíróságnak vagy az Amerikai Egyesült Államok központi járásbíróságának a kelet-michigani kirendeltségének (United States District Court for the Eastern District of Michigan) az illetékességébe tartozik.

Vásárlás, javítási munkák megrendelése

Készlet

A K+S Services 5 millió USD értékű többletkészletet tart újragyártott alkatrészekből, hogy a régebbi vagy elavult berendezésekhez is bírjon támogatást nyújtani. Ha Önnek egy sürgős helyzetre kell reagálnia, az OEM által már nem támogatott alkatrészt keres, vagy egyszerűen csak gazdaságosabb alternatívát keres az új alkatrészek megvásárlása helyett, akkor lehetséges, hogy a K+S vállalatnak van megoldása az Ön problémájára. Az összes újragyártott pótalkatrészünket teljes körűen rendszerteszteljük egy ‘zártláncú’ környezetben, így biztosítva, hogy a kézbesítést követően azonnal beszerelhetők legyenek az Ön berendezéseibe és ott megfelelően működhessenek.

Készlet

Képviselő keresése

Kényelmes képviseletkeresőnk segítségével találhat egy olyan Önhöz közeli K+S képviselet, amely akár még ma képes segíteni Önnek alkatrészei megjavításával kapcsolatban.

Erőforrások

A K+S erőforrástárban megkereshető minden olyan dokumentum, amely a K+S vállalathoz kapcsolódik. Akár vonali kártyáinkat, akár egy alkalmazásspecifikus dokumentumot keres, az alábbi erőforrástárban megtalálhatja azt.

Erőforrások megtekintése